Algemene Voorwaarden

 1. Onder opdrachten in de zin van deze algemene voorwaarden worden verstaan alle overeenkomsten die met Kerstholt Management Services tot stand komen onder de handelsnamen Kerstholt Bedrijfsadviseurs en Kerstholt e-ideas.
 2. Alle opdrachten worden uitsluitend gegeven aan Kerstholt Management Services die derhalve als enige opdrachtnemer geldt. De opdracht omvat de bevoegdheid om namens en voor rekening van de opdrachtgever binnen het kader van de opdracht rechtshandelingen te verrichten. Het bepaalde in artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zijnde een fatale termijn, behoudens andersluidende afspraak.
 4. Iedere aansprakelijkheid van Kerstholt Management Services en iedere aansprakelijkheid van een persoon, die krachtens enige rechtsverhouding tot Kerstholt Management Services de opdracht uitvoert of bij die uitvoering betrokken is, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Kerstholt Management Services afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald vermeerderd met het bedrag van het eigen risico conform de betreffende van toepassing zijnde polis, echter onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van dit artikel.
  Kopieën van de huidige polissen met voorwaarden liggen ter inzage bij het secretariaat van het kantoor in Groningen. Indien om welke reden ook, geen uitkering krachtens voornoemde verzekering mocht worden verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid wordt beperkt tot een bedrag van € 7.500,--, dan wel, indien het honorarium exclusief BTW dat is betaald voor de uitvoering van de opdracht waarmee de claim verband houdt, hoger is dan € 7.500,-- exclusief BTW, tot een bedrag gelijk aan dit betaald honorarium met een maximum van € 10.000,--.
 5. De in artikel 4 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval Kerstholt Management Services aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien een e-mailbericht niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen. De opdrachtgever geeft Kerstholt Management Services het recht om per e-mail met hem en derden te communiceren, zich ervan bewust zijnde dat de vertrouwelijkheid van per e-mail verzonden informatie niet gewaarborgd is.
 6. Kerstholt Management Services is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar in het kader van de uitvoering van een opdracht ingeschakelde derden. De opdrachtgever machtigt Kerstholt Management Services om algemene voorwaarden (met eventueel aansprakelijkheidsbeperkingen) bedongen door deze derden te aanvaarden, ook ten behoeve van de opdrachtgever en namens hem, en vrijwaart Kerstholt Management Services voor aanspraken van die derden in verband met claims van de opdrachtgever jegens die derden.
 7. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van degene die een opdracht van een opdrachtgever aan Kerstholt Management Services krachtens enige rechtsverhouding tot Kerstholt Management Services uitvoert of bij die uitvoering betrokken is, waaronder in het bijzonder advocaten, notarissen en alle overige personen die bij, voor of namens Kerstholt Management Services werkzaam zijn, alsmede derden die door Kerstholt Management Services zijn ingeschakeld.
 8. Op de rechtsverhouding tussen Kerstholt Management Services en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
 9. Indien aan een opdrachtgever een vertaling van deze algemene voorwaarden is toegezonden, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.